Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuwe periode 2021-2024

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met lokale partners. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma in Gelderland, met uitzondering van de vier grote steden: Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Ede.

In mei publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling voor de nieuwe periode CMK, een samenvatting daarvan vind je hier. Wat dat precies betekent voor jouw Gelderse school, zetten we graag voor je op een rijtje.

CMK 2021-2024 werkt aan:
Waar ligt de nadruk?
De autonomie en ontwikkelvragen van de school komen in CMK 2021-2024 centraal te staan. Wat is er nodig om cultuureducatie een betekenisvolle en duurzame plek te geven op een school?
Hiervoor zijn wij als Cultuurplein samen 4 andere Coördinatiepunten Cultuureducatie en Cultuur Oost een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen aan het ontwikkelen: de Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Cultuur Oost en CCE trekken hierin samen op. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam, of een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart: De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen projectplan, dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Alle scholen worden intensief begeleid, door de cultuurmakelaar uit jouw gemeente.

Doel voor heel Gelderland
Het accent ligt op kansengelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Gelderland. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor pilots kunnen ontwikkelen.

Welke scholen kunnen meedoen?
Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad. Er wordt onderscheid gemaakt in drie groepen scholen:

1.Nieuwe scholen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs
In deze groep zien wij met name kansen voor de verbinding van cultuureducatie met achterstandsproblematiek. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn, iedere school kiest immers zijn eigen ontwikkelpunten. Scholen uit gebieden met een cultuurarme omgeving nodigen we nadrukkelijk uit voor deelname.

2.CMK-scholen die door willen gaan
Deze groep noemen we de onderhoudsgroep. De begeleiding van deze scholen is aangepast op hun bekendheid met het werken binnen CMK. Ook deze scholen volgen de Gelderse Route Cultuureducatie en vullen EVI in, ter ondersteuning van de ontwikkeling die de school de komende vier jaar wil maken.

3. PO-scholen en VO-scholen met een innovatievraag
CMK 2021-2024 kent ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen een beperkt aantal scholen uit het voortgezet onderwijs deelnemen en is er de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie (denk bijvoorbeeld aan Integrale Kindcentra en Brede scholen). Voor deze nieuwe mogelijkheden werken we met gerichte pilots. Heb je hier als school belangstelling voor, laat het ons dan weten!

Heb je vragen over wat deelname aan CMK voor jouw school kan betekenen of wil je je school al aanmelden? Neem dan contact op met de cultuurmakelaar van jouw gemeente:
Gemeente Hattem: Edith de Jong
Gemeente Heerde & Oldebroek: Marjon Buning
Gemeente Epe: Joanne Bobbink

Bron: Cultuur Oost