Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor het seizoen 2018/19 treft u onderstaand aan. U kunt ook hier een exemplaar downloaden.
 
Leest u alle voorwaarden alstublieft aandachtig door.

Algemene Voorwaarden Cultuurplein Noord Veluwe 2018-2019

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden vermeld, die betrekking hebben op cursussen, lessen, lezingen, workshops, ensembles en andere activiteiten van Cultuurplein Noord Veluwe. Door het inschrijfformulier/her-inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Inschrijving
1. U dient zich in te schrijven voor cursussen/lessen via het inschrijfformulier 2018-2019. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via onze website. Voor iedere cursus/lessoort die u wilt volgen, moet u een apart inschrijfformulier invullen. De inschrijving geldt voor het seizoen 2018-2019.
2. Inschrijfformulieren worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
3. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Als de cursus is volgeboekt of wordt geannuleerd, ontvangt u bericht en bieden wij zo mogelijk een alternatief. Cursussen starten uitsluitend wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.
4. De inschrijving kan alleen worden gehonoreerd indien het cursus/lesgeld betreffende voorgaande seizoenen geheel is voldaan.
Artikel 2 - Plaatsing en lesgeld
1. Iedere cursist die geplaatst kan worden, ontvangt tijdig een plaatsingsbevestiging als een cursus doorgaat. Bij inschrijving voor een muziek/zangles neemt de docent bij aanvang van het seizoen contact op met de leerling om de lestijd af te spreken. Deze lesafspraak geldt als bevestiging van plaatsing.2. Vanaf het moment van bevestiging heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen mits nog geen lessen zijn gevolgd. Daarna bent u verplicht het desbetreffende cursus/lesgeld te betalen.
3. Het kan vanwege diverse redenen voorkomen dat een cursist/leerling niet (onmiddellijk) geplaatst kan worden. Wachtlijstleerlingen hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen.
4. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. Bij tussentijdse plaatsing wordt het cursus/lesgeld naar rato berekend.
5. Van een eventueel afgegeven betalingsmachtiging wordt pas gebruik gemaakt na plaatsing en facturering .
Artikel 3 - Tussentijdse beëindiging en restitutie
1. Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, mits er niet is deelgenomen aan lessen/cursussen. Bij annulering na de wettelijke bedenktijd of het volgen van de lessen dient u het volledige cursus/lesgeld te betalen.
2. Gedurende het seizoen 2018-2019 is het mogelijk om per 1 februari 2019 tussentijds op te zeggen. Tussentijdse beëindiging dient u schriftelijk aan de administratie van Cultuurplein Noord Veluwe door te geven, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand (uiterlijk op 1 januari 2019). Restitutie van cursus/lesgelden wordt verleend voor de resterende lessen bij opzegging vanaf 1 februari 2019 minus € 25,00 administratiekosten.
3. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk voor seizoen-omvattende muziek/zanglessen en danscursussen
Artikel 4 - Restitutie bij uitval van lessen
1. In geval een cursist/leerling om medische redenen meer dan 4 aaneengesloten muziek/zang/danslessen verzuimt, kan schriftelijk om vermindering van het cursus/lesgeld worden gevraagd. De mate van vermindering is aan het oordeel van Cultuurplein Noord Veluwe.
2. Indien een docent door ziekte of afwezigheid/uitval anderszins voor langere tijd geen muziek/zang/danslessen kan geven, wordt zo spoedig mogelijk naar vervanging gezocht. Indien geen vervanging mogelijk is, vindt na afloop van het cursus/lesjaar restitutie van cursus/lesgeld plaats vanaf de 4eaaneengesloten gemiste les.
Artikel 5 - Tarieven en kortingen
1. De tarieven worden vermeld op de website www.cultuurpleinnoordveluwe.nl prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De tarieven zijn inclusief BTW voor leerlingen ouder dan 21 jaar (peildatum 1 september 2018). Over het tarief voor de lessen aan leerlingen onder de 21 jaar wordt geen BTW gerekend. De cursus/lestarieven voor volwassenen zijn exclusief kosten van eventueel benodigd cursus/lesmateriaal (tenzij anders aangegeven).
2. Er geldt een korting van 10% op elke tweede en volgende inschrijving indien 2 of meer personen uit hetzelfde gezin gelijktijdig of na elkaar gedurende het seizoen 2018-2019 cursussen/lessen volgen. Dit geldt ook als 1 persoon 2 of meerdere cursussen/lessen gedurende hetzelfde seizoen afneemt. Wel moet elk onderdeel onder dezelfde aanmelder en hetzelfde adres zijn ingeschreven. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk. Gezinskorting geldt niet voor de BSO workshops.
3. De korting wordt alleen toegekend op nog te ontvangen facturen en wordt berekend over het laagste cursus/lesgeld. Reeds gefactureerde cursussen/lessen komen niet voor korting in aanmerking. Korting kan niet achteraf berekend worden.
Artikel 6 - Betalingswijze
1. U kunt Cultuurplein Noord Veluwe via eenmalige automatische incasso machtigen om het cursus/lesgeld van uw IBAN-rekening af te schrijven. Een machtigingsformulier kunt u bij ons aanvragen.
2. Termijnbetaling is alleen mogelijk indien er sprake is van een machtiging tot automatische incasso en een factuurbedrag van minimaal € 50,00.
3. Voor muziek/zanglessen gelden maximaal 8 betalingstermijnen; voor alle overige cursussen/lessen gelden 1 of 3 betalingstermijn(en).
4. Indien er geen machtiging tot automatische incasso is, dient de betaling van het gehele cursus/lesgeld plaats te vinden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum.
5. In geval van betaling meer dan 4 weken ná de op de factuur vermelde vervaldatum kan dit consequenties hebben voor de cursist/leerling.
6. Indien automatische incasso 2 maal achtereen niet mogelijk is gebleken, dient u het totale cursus/lesgeld ineens te betalen.
Artikel 7 - Recht van Cultuurplein Noord Veluwe
1. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van verstrekte informatie (zoals namen van docenten, tijden en tarieven). Cultuurplein Noord Veluwe behoudt zich het recht voor af te wijken van verstrekte informatie.
2. Aanspraak op de van toepassing zijnde artikelen uit de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend door Cultuurplein Noord Veluwe beoordeeld.
3. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur-bestuurder van Cultuurplein Noord Veluwe.
4. Cultuurplein Noord Veluwe behoudt zich het recht voor om alle beeld/fotomateriaal, genomen tijdens cursussen, lessen en andere activiteiten, te gebruiken voor pr/publicatiedoeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar, dan dient u dit schriftelijk aan te geven bij Cultuurplein Noord Veluwe.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Cultuurplein Noord Veluwe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die cursisten/leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de cursussen/lessen.

Bijdrage lesgelden: Voor minder draagkrachtige gezinnen in de gemeente Epe kan via Kindpakket.nl om een bijdrage in het les/cursusgeld worden gevraagd voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In de gemeente Heerde is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage in het cursus- /lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.