Financiën Primair onderwijs

Hieronder hebben we kort uitgelegd wat de beschikbare budgetten zijn, die scholen in het primair onderwijs, aan cultuureducatie te besteden hebben. Dit zijn de standaard budgetten die voor iedere school beschikbaar zijn gesteld door het rijk. Jaarlijks veranderen deze bedragen, wij zullen u hier van op de hoogte houden. De onderstaande bedragen zijn van toepassing op het schooljaar 2020-2021.

Lumpsum
De lumpsum is één budget dat scholen ontvangen van het Ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling.
Schoolbesturen hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen, het beleid kan beter op de situatie van de school worden afgestemd en maatwerk voor leerlingen is mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Dit geld mag behalve aan cultuuractiviteiten, ook gebruikt worden voor de aanschaf van een methode, materiaal of bij/nascholing personeel over cultuureducatie.

Voor cultuur is in de lumpsum via het programma van eisen (PVE) geld gereserveerd.
-              Dit is onder de naam Culturele vorming (voorheen VELO)
-              Berekend per school, uitgekeerd per bestuur
-              Niet geoormerkt
-              Bestuur verdeelt en verantwoordt gelden
-              Per schooljaar beschikbaar: €105,31 per school en €4,39 per leerling
 
Cultuureducatie in de prestatiebox: 2012-2020
Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Het prestatiedoel cultuureducatie is samenhang vergroten binnen leergebieden en kunstzinnige oriëntatie en verhogen van de kwaliteit.

Budget
Regeling geldt tot 2020 en het bedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt.
Budget schooljaar 2020-2021: €16,37 per leerling (Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan).
De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november 2020 wordt 45,4% uitbetaald, en in maart 2021 54,6%.

Verantwoording besteding
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers
Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.
 
Wanneer je het geld uit de lumpsum en prestatiebox gebruikt, dan heb je:
€ 20,76 per leerling
€ 105,31 per school


Bovenstaande informatie is afkomstig van de website van het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). https://www.lkca.nl/categorie/werkveld/primair-onderwijs/?n=geldzaken