Algemene voorwaarden Aanbieders

Artikel 1 – Wijze van uitvoering werkzaamheden
Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. De overlegde VAR-WUO komt in de beschrijving van werkzaamheden overeen met de werkzaamheden
die opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht (zoals vervat in artikel 3) en is geldig voor het tijdvak waarin de werkzaamheden worden verricht.
Opdrachtgever is derhalve gevrijwaard van inhouding en afdracht van loonheffing, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en ontleent aan deze overeenkomst van opdracht geen uitkeringsrechten.
 
Artikel 2 – Duur
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden. Ingeval de geldigheid van de VAR-WUO verstrijkt voordat de opdracht is geëindigd, dient opdrachtnemer tijdig een nieuwe geldige VAR-WUO te overleggen aan opdrachtgever. Door het enkele feit van het ontbreken van een geldige VAR-WUO die is toegesneden op de te verrichten werkzaamheden als genoemd in artikel 3, eindigt de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever is in dat geval niet behouden tot compensatie of schadevergoeding.
 
Artikel 3 – Overeengekomen werkzaamheden
Op voorwaarden dat er naar het inzicht van Cultuurplein Noord Veluwe voldoende deelnemers zijn zodat de lessen, cursussen en/ of workshops door kunnen gaan bestaan de inhoud, aard, omvang en duur van de werkzaamheden uit:
 
Artikel 4 – Uitvoering
Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig uit. Opdrachtnemer heeft de artistieke leiding en bepaalt de inhoud van de cursus. Het staat opdrachtnemer vrij om het overeengekomen resultaat naar eigen inzicht te verwezenlijken binnen de kaders van de overeenkomst. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat cursussen voldoen aan de door opdrachtgever gehanteerde kwaliteitskaders. Opdrachtnemer verklaart hiermee bekend te zijn.
 
Artikel 5 – Vervanging
Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Overmacht daargelaten licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover bij de eerste gelegenheid in. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste beschikt over een vakdiploma voor het betreffende vakgebied dan wel beschikt over aantoonbare ervaring. Opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan deze vereisten of aan de overeengekomen kwaliteitskaders. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat.

Artikel 6 – Gebruik van eigendommen
Opdrachtnemer staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van opdrachtgever en de aan hem/haar toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bij vervanging dient opdrachtnemer op dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schade door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik kan verhaald worden op opdrachtnemer. Indien dit door partijen noodzakelijk of wenselijk wordt geoordeeld, zorgt opdrachtgever voor een veilige en afgesloten opslag van eigendommen van opdrachtnemer. Opdrachtgever brengt hiervoor geen kosten in rekening. Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen van opdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever is niet  aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 
Artikel 7 – Plaats van de werkzaamheden
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op daarvoor aangewezen locaties door de Stichting Cultuurplein Noord Veluwe, waaronder de gemeente Epe, Heerde, Hattem en Oldebroek.
 
Artikel 8 – Honorarium
Het honorarium van opdrachtnemer bedraagt € per uur per. Dit komt uit op een totaal bedraag van € inclusief reiskosten en inclusief eventuele BTW. In dit honorarium zijn lesvoorbereiding en overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger inbegrepen. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte materiaal- en reiskosten (maximaal 30 km enkele reis en € 0,19 per kilometer) worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van onderliggende nota’s en specificaties.
Wanneer op een lesdag meerdere leslocaties worden bezocht, zijn de hiervoor te reizen kilometers van leslocatie naar leslocatie volledig declarabel à €0,19 per kilometer.
Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever maandelijks een gespecificeerde factuur ter zake van het honorarium en onkosten. Het honorarium en onkosten worden – ook in geval van vervanging van opdrachtnemer conform artikel 9 – slechts betaald aan opdrachtnemer.
 
Artikel 9 – Ziekte of verhindering
Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer dient opdrachtnemer zelf voor vervanging te zorgen. Opdrachtgever wordt hierover bij de eerste gelegenheid ingelicht. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende tijdig doorgeven van ziekte of verhindering. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden dan wel de vervanger niet voldoet aan de vooraf door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen objectieve maatstaven. Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger dan wel bij weigering van de vervanging conform artikel 5, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog nakomen.
 
Artikel 10 – Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder de bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waaronder hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken. Een en ander op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van opdrachtgever van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) exclusief incassokosten en wettelijke rente, voor het enkele feit van de overtreding en € 1.000 (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt.
 
  
Artikel 11 – Relatiebeding
Het is opdrachtnemer niet toegestaan tijdens of na afloop van de werkzaamheden cursisten van
opdrachtgever te werven voor de eigen onderneming. Bij overtreding van dit verbod is opdrachtnemer jegens opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling
1.000 (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de opdrachtnemer in overtreding is. Alsdan zijn tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtnemer. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot betaling van een volledige schadevergoeding aan opdrachtgever indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.
 
Artikel 12 – Vertegenwoordiging
Opdrachtnemer kan opdrachtgever niet binden aan derden evenmin als opdrachtnemer derden aan opdrachtgever kan verbinden zonder voorafgaande toestemming van persoon die opdrachtgever in rechte vertegenwoordigt.
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij mocht veroorzaken aan opdrachtgever of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor opdrachtgever, indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 
Artikel 14 – Opzegging
Ieder der partijen kan deze overeenkomst terstond ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, uiteraard met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.
 
Artikel 15 – Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire vestigingsplaats van opdrachtgever is gelegen.


1.            Kwaliteitskader
1.1          Cultuureducatie en cultuurparticipatie brengt kinderen en jongeren en volwassenen in aanraking met cultuur.
1.2          De docent is bevoegd dan wel bekwaam voor het uitoefenen van zijn/haar taken.

2             Vaardigheden van docent:
2.1          In staat om kennis en vaardigheden bij te brengen.
2.2          Kan aansluiten bij de doelgroep, differentiëren naar niveau.
2.3          Biedt gelegenheid om kunstzinnige uitingen te laten zien/horen.
2.4          Motiveert om kunst te beoefenen en neemt drempels weg.

3.            Contant met afnemer
3.1          Neemt minimaal 1 week van te voren contact op met de school/instelling of organisatie.
3.2          In alle vormen van PR uitingen dient onze naar Stichting Cultuurplein Noord Veluwe benoemt te word
3.3          Indien wij via u in het bezit komen van foto’s zijn deze rechtsgeldig voor publicaties intern en extern door      Cultuurplein Noord Veluwe. Dit dient u vooraf af te stemmen met de klant.
3.4          Bij ziekte of verhindering dient u minimaal 24 uur van te voren contact op te nemen met de klant en met Cultuurplein Noord Veluwe. U dient zelf zorg te dragen voor vervanging (zie artikel 5 en 9) of een nieuwe afspraak in te plannen. Ten alle  tijden dient u hierover het Cultuurplein Noord Veluwe te informeren.
3.5          indien er materiële schade aan de toebehorende opdracht is geleden tijdens de overeenkomst is Cultuurplein Noord Veluwe hier niet aansprakelijk voor. Dit dient u met de klant op te lossen of via uw eigen WA.