Algemene voorwaarden Onderwijs

Algemene voorwaarden Onderwijs Cultuurplein Noord Veluwe 2020-2021
Hieronder worden de Algemene Voorwaarden vermeld die betrekking hebben op activiteiten van Cultuurplein Noord Veluwe, afdeling Onderwijs. Door uw aanbod te boeken via onze website en/of een op maat offerte te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definitie
In onze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:
1.1. Opdrachtnemer: Stichting Cultuurplein Noord Veluwe.
1.2. Opdrachtgever: klant (school, bso, kinderopvang etc)
1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot de levering van goederen en/of het verlenen van diensten door opdrachtnemer tot stand komt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, plus elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op (en maken deel uit van) alle door opdrachtgever gedane aanvragen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten m.b.t. het verlenen van diensten en/of levering van goederen opdrachtnemer.
2.2. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden en afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3. Een opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 
Artikel 3. Offerte en opdracht
3.1. Tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen, zijn aanvragen gedaan door opdrachtgever bindend als overeenkomst.
3.2. Alle informatie met betrekking tot de activiteiten wordt door opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg verstrekt. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
3.3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 
Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard.
4.2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op de overeenkomst zijn bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 
Artikel 5. Tarieven
5.1. Alle tarieven van de door opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen zijn uitgedrukt in Euro. Opdrachtnemer is een stichting die op grond van haar prestaties in het onderwijs <21 in beginsel is vrijgesteld van BTW.
5.2. Het tarief voor de door opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief de eventuele kosten voor transport, materiaalvervoer, reiskosten, voorbereidingstijd, lesbrieven en overige lesmaterialen. Andere dan genoemde kosten zijn niet in het tarief inbegrepen en zullen apart aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze staan expliciet in de aanbieding van opdrachtnemer vermeld.
 
Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling geschiedt op basis van een factuur.
6.2. Facturering voor de activiteiten in jaarprogramma schooljaar 2020-2021 geschiedt in november 2020, op basis van de leerlingenaantallen per 1 oktober 2020.
6.3. Facturering van aanvragen en projecten buiten het jaarprogramma om, wordt na afloop van de uitvoering van het project gedaan.
6.4. Betaling via bank of giro dient plaats te vinden voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
6.5. Bij gebreke van tijdige betaling worden administratiekosten met een minimum van € 25,-
per aanmaning en indien noodzakelijk incassokosten in rekening gebracht.
 
Artikel 7. Levering en annulering of wijziging
7.1. Levering van de goederen en/of diensten door opdrachtnemer vinden plaats op een van tevoren schriftelijk vastgelegd adres. Dit is op school of op locatie bijvoorbeeld een museum of theater.
7.2. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van een tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer eenzelfde of vergelijkbare activiteit aanbieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten.
7.3. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet gebonden om reeds gemaakte kosten door opdrachtgever te vergoeden.
7.4. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van niet verschijnen of van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.5. Indien binnen 8 weken voor uitvoering van de activiteit of project een wijziging of verplaatsing wordt aangevraagd door de opdrachtgever, dan worden € 50,-- organisatiekosten per wijziging of verplaatsing in rekening gebracht.
7.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft of opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan voldoen.
7.7. In situaties van overmacht en calamiteiten kan er geen restitutie worden verleend.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies benodigd bij de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.
8.2. Opdrachtnemer neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van scholen/organisaties jegens hun leerlingen en ouders/verzorgers jegens hun kinderen.
8.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die cursisten/leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen.
 
Artikel 9. (Intellectueel) eigendom
9.1. Alle door opdrachtnemer verstrekte ideeën, afbeeldingen, voorbeelden, concepten, lesplannen blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.
9.2. Werkwijzen, ideeën, modellen, concepten, ontwerpen, lesbrieven, opgestelde adviezen en dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid door opdrachtnemer uitgebrachte voorstellen alsmede algemene hulpmiddelen, instrumenten, software en gereedschappen die gebruikt zijn voor de opdracht en blijven eigendom van opdrachtnemer.
9.3. Tenzij anders overeengekomen mag opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel omschreven bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte voorstellen niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter beschikking stellen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
9.4. Wanneer opdrachtgever bekendheid geeft aan het projecten in (school)krant, wijkblaadje, internet en dergelijke dient de opdrachtnemer genoemd worden als een van de meewerkende/ organiserende partij.
9.5. Alle rechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom alsmede auteursrechten blijven bij opdrachtnemer berusten.
 
Artikel 10. Recht van Cultuurplein Noord Veluwe
10.1. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van verstrekte informatie (zoals namen van docenten, tijden en tarieven). Cultuurplein Noord Veluwe behoudt zich het recht voor af te wijken van verstrekte informatie.
10.2. Aanspraak op de van toepassing zijnde artikelen uit de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend door Cultuurplein Noord Veluwe beoordeeld.
10.3. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur-bestuurder van Cultuurplein Noord Veluwe.
10.4. Cultuurplein Noord Veluwe behoudt zich het recht voor om alle beeld/fotomateriaal, genomen tijdens cursussen, lessen en andere activiteiten, te gebruiken voor pr/publicatiedoeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar, dan dient u dit schriftelijk aan te geven bij Cultuurplein Noord Veluwe.

Aandachtspunten deelname jaarprogramma
Eigen account via de website:
U kunt via de website www.cultuurpleinnoordveluwe.nl uw eigen school account aanmaken en uw jaarprogramma samenstellen. Jaarlijks zal er voor 1 mei een mail naar u toe komen als reminder om het jaarprogramma opnieuw in te vullen voor het aankomende schooljaar. Op 1 juni sluit het inschrijven voor het jaarprogramma.
 
Leerlingen
De school levert vóór 14 juni haar voorlopige leerlingenaantallen per klas aan bij Cultuurplein Noord Veluwe via uw eigen account op de website; www.cultuurpleinnoordveluwe.nl (vb; groep1/2: 24, groep 1/2a 26; groep 7: 30, groep 6,7,8: 34). Eventuele wijzigingen in leerlingenaantallen kunt u daarna nog wijzigen via de website vóór 1 oktober, zie artikel 6.2 van de algemene voorwaarden.
 
Inplannen
Cultuurplein Noord Veluwe zal in de maand september uw jaarprogramma digitaal inplannen op basis van uw aanvraag en waar mogelijk uw voorkeursdata. Uw jaarprogramma is uiterlijk in oktober klaar.
Wanneer de school niet aanwezig is op afgestemde datum en tijd, verwijzen wij u daar naar algemene voorwaarden artikel 7.
 
Afspraken tussen school en vakdocent
Voor de les bespreekt de vakdocent met de groepsleerkracht welke specifieke dingen er van hem/haar verwacht worden.
Evaluatie
De school ontvangt achteraf een e-mail met daarin de vraag een evaluatieformulier in te vullen.